Dodaj Ofertę Kupna
Strona Główna > Pomoc > Regulamin
1. Definicje

BigChina
- serwis BigChina.pl prowadzony jest przez BigChina sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Kamieńskiego 51. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o BigChina, należy przez to rozumieć również BigChina sp. z o.o.
Użytkownik
- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez BigChina

^ do góry

2. Warunki uczestnictwa

2.1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.

2.2. Użytkownikiem może być wyłącznie taka osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu w celu nawiązania kontaktów handlowych z firmami chińskimi lub/i europejskimi oraz w zakresie poszerzenia wiedzy w tematyce handlu na linii Europa-Chiny.

2.3. Wyświetlane w opisie Użytkownika informacje teleadresowe są informacjami jawnymi, podawanymi dobrowolnie do wiadomości publicznej na witrynie internetowej BigChina.

2.4. BigChina.pl nie zezwala na korzystanie z BigChina.pl w celu masowego wysyłania treści reklamowych do podmiotów prezentowanych w BigChina.pl, w szczególności do chińskich producentów i pośredników, agencji celnych, biur tłumaczeń i placówek dyplomatycznych. Zapis ten odnosi się zarówno do Użytkowników BigChina.pl, jak i osób niezarejestrowanych w BigChina.pl, ale korzystających z BigChina.pl.

^ do góry

3. Rejestracja

3.1. Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z Usług BigChina dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

3.2. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest po podaniu nazwy firmy, imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z BigChina, adresu siedziby wraz z nazwą kraju, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, hasła i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

3.3. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez BigChina, na warunkach określonych w Polityce ochrony prywatności, stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawem polskim.

3.4. Informacje podane w formularzu są przez BigChina wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich zainteresowań.

3.5. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe BigChina. W razie zmiany danych Użytkownik powinien poinformować o tym Administratora lub zaktualizować dane poprzez ich edycję.

3.6. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych BigChina poprzez przekazanie takiej dyspozycji do BigChina na drodze telefonicznej lub mailowej.

3.7. Korzystanie z zasobów BigChina jest bezpłatne. Niektóre funkcje serwisu mogą być dostępne wyłącznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w BigChina. Rejestracja w BigChina jest bezpłatna.

^ do góry

4. Prywatność

Polityka ochrony prywatności BigChina zawarta jest w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu i stanowi jego część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki BigChina traktuje dane przekazane w ramach tej polityki. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

^ do góry

5. Opłaty

5.1. Bigchina wystawia faktury VAT na żądanie Użytkownika za korzystanie z płatnych usług serwisu. Członkostwo w BigChina dla użytkowników z Polski jest bezpłatne.

5.2. Sprecyzowane określenie usług BigChina i płatności za nie, znajdują się na witrynie internetowej BigChina, a także w ofertach wysyłanych przez BigChina na życzenie klienta.

^ do góry

6. Odpowiedzialność BigChina

6.1. BigChina nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników ani za oferowane przez nich na sprzedaż towary i usługi.

6.2. BigChina nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług oferowanych w ramach serwisu BigChina, prawdziwość i rzetelność ich opisu. BigChina w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Użytkowników i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania działań mogących przynieść szkody Użytkownikom serwisu.

6.3. BigChina nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą w oparciu o informację zamieszczoną w serwisie BigChina, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami oferowanymi w serwisie BigChina, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

^ do góry

7. Zmiany regulaminu

BigChina zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się powiadamiać Użytkowników o takiej zmianie e-mailem wysłanym na adres mailowy pobrany z bazy danych Użytkowników.

^ do góry

8. Rezygnacja, usunięcie konta

8.1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usług BigChina.
W tym celu prosimy o przesłanie takiej dyspozycji na adres: info@bigchina.pl.

8.2. BigChina może usunąć konto Użytkownika w następujących przypadkach:
- łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu
- działania na szkodę BigChina lub jego Użytkowników
- innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką BigChina
- jeśli Użytkownik nie korzysta z możliwości zamieszczania ofert.

^ do góry