Dodaj Ofertę Kupna
Strona Główna > Pomoc > Polityka prywatności
1. Zmiany w Polityce Prywatności

BigChina zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób BigChina obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

^ do góry

2. Dane osobowe

W czasie korzystania z BigChina możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych oraz danych firmy, którą reprezentujesz, poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku formularzy rejestracyjnych i zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Dane osobowe są wykorzystywane w celu sprawdzania wiarygodności użytkowników, a także w celach marketingowych, z zastrzeżeniem, że Twoje dane osobowe (takie jak nazwisko, adres lub numer telefonu) nie zostaną przekazane lub sprzedane żadnej osobie trzeciej, która mogłaby wykorzystać je w celach marketingowych.

 
2.1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z jego treścią. Przepisy niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom powszechnie obowiązującym.

2.2. Administratorem danych osobowych jest BigChina Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kamieńskiego 51 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282678, NIP: 9452081208, REGON: 120479774 i KRS 0000282678.

2.3. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Serwis to:
a) konieczność realizacji zawartej pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem umowy,
b) zgoda Użytkownika,
c) wypełnienie ciążących na Serwisie obowiązków nakładanych przez powszechnie obowiązujące prawo.

2.5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczania ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

2.6. Serwis przetwarza następujące dane osobowe:

a) imię, nazwisko,
b) adres korespondencyjny,
c) adres email,
d) telefon kontaktowy.

2. 7. Dane osobowe Użytkowników, które zostały przez nich udostępnione są przetwarzane w celu:

a) poporawnego przebiegu rejestracji,
b) realizacji obowiązków, jakie nakładają na Serwis przepisy powszechnie obwiązującego prawa,
c) uzyskania przez Użytkownika dostępu do naszej strony www oraz możliwości korzystania z usług, jakie oferuje Serwis za pośrednictwem strony internetowej,
d) udzielania odpowiedzi na zapytania, zamówienia i zgłoszenia serwisowe,
e) kontaktu i udzielania informacji dotyczące danych osobowych Użytkowników oraz usług, jakie świadczy Serwis,
f) przekazywania informacji handlowej.

2.8. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych w rozumieniu art. 32 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw lub skorzystać z innych przysługujących mu praw.

2.9. Serwis ma prawo udostępnienia danych Użytkowników tylko podmiotom upoważnionym do tego na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; w każdym innym przypadku udostępnienie danych osobowych Użytkownika jest uzależnione od wyrażenia przez niego zgody na dokonanie takiej czynności.

^ do góry

3. Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z BigChina. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do BigChina (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, artykuły itp.) oraz informacje komercyjne, związane z działalnością BigChina lub klientów BigChina. Wiadomości takie mogą być wysyłane drogą elektroniczną (e-mail) lub drogą tradycyjną na adres podany podczas rejestracji w BigChina.

^ do góry

4. Informacje komercyjne

Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy BigChina lub prenumerując newsletter z produktami akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

^ do góry