Dodaj Ofertę Kupna
Strona Główna > Twój asystent > Firmy certyfikujące > INSTYTUT NAFTY I GAZU
INSTYTUT NAFTY I GAZU
Profil

Biuro Certyfikacji INiG prowadzi ocenę zgodności dla wyrobów objętych następującymi rozporządzeniami (dyrektywami):

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki
  z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. z 2005, Nr 263, poz. 2201) – dyrektywa 90/396/EWG.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
  z dnia 20 października 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. z 2005, Nr 218, poz. 1846) – dyrektywa 92/42/EWG.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki
  z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2005 Nr 259, poz. 2172) – dyrektywa 73/23/EWG.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki
  z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2005 Nr 263, poz. 2200) – dyrektywa 97/23/EWG.

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych
  (Dz. U. Nr 92, poz. 8881) – dyrektywa 89/106/EWG (w zakresie sieci i instalacji paliw gazowych, wody pitnej i sanitarnej).

Wymienione wyżej rozporządzenia określają:

 • Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania oraz wytwarzania urządzeń objętych dyrektywą;

 • Warunki i tryb dokonywania oceny zgodności urządzeń jw.;

 • Procedury oceny zgodności;

 •  Minimalne kryteria, jakie powinny być uwzględnione przy notyfikowaniu jednostek;

 • Sposób oznakowania urządzeń objętych dyrektywą;

 • Wzór oznakowania CE.